ACTA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA / EXTRAORDINÀRIA 30 MARÇ 2016

ACTA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA / EXTRAORDINÀRIA 30 MARÇ 2016

Essent les 19 i 30 minuts del 30 de març de 2016 s’obre la sessió en segona convocatòria a la seu de l’entitat del Carrer Major 35, pral. amb la presència de 18 socis.

Seguint l’ordre del dia establert la Sra. Presidenta dóna inici a l’acte.

El Secretari dóna lectura a l’acta de la junta del 13 d’abril de 2015 que s’aprova.

Seguidament en absència per qüestions personals del tresorer de l’entitat, Sr. Jaume Gòmez Travé, la Sra. Presidenta Pilar Alió llegeix l’estat de comptes de 2015 que s’aprova i es presenta el pressupost per enguany.

A continuació el Secretari llegeix la memòria de Secretaria del 2015 que també s’aprova. Respecte les activitats més destacades que la RSAT va portar a terme durant l’any 2015 cal destacar:

1.-       Activitats científiques:

 • Organització d’un cicle de conferències amb el títol “Ramon Berenguer IV, el forjador del territori català”. En concret les ponències van tractar les següents qüestions:

 • Ramon Berenguer IV, Tarragona i la Catalunya Nova” (a càrrec del Dr. Josep-David Garrido i Valls).

 • Ramon Berenguer IV: restauració eclesiàstica i nova organització de la Lleida feudal” (a càrrec del Professor Joan. J. Busqueta i Riu).

 • La conquesta de Tortosa i l’ocupació del Camp de Tarragona” (a càrrec del Professor Antoni Virgili Colet).

2.-       Activitats de difusió cultural:

 • Realització d’un cicle de 5 visites guiades de tardor amb gran èxit d’assistència de públic. Es va poder accedir a espais no accessibles i fins i tot desconeguts per la majoria de ciutadans.

 • Participació en els actes Lorcats Tgn’80 desenvolupats sota el lideratge de Josep Mª Rosselló. Es va realitzar una mini-exposició a la seu de l’entitat, així com la mencionada “Ruta Lorcada” per diferents espais vinculats amb la presència de Lorca la Santa Tecla del 1935.

 • Col·laboració amb l’IES Jaume I (Salou) i la URV en una innovadora experiència docent realitzada l’11 de desembre de 2015 cedint les instal·lacions de l’entitat en un acte de cloenda de la mateixa.

 • L’entitat ha mantingut una molt activa presència i col·laboració amb diversos mitjans de comunicació (Diari de Tarragona, El Punt, Diari Més, Fet A Tarragona, Viu a fons Tarragona, Tac12, TV3, etc.) en tot allò referent a la difusió i protecció del Patrimoni cultural, especialment en els actes entorn el XVè aniversari de Tàrraco Patrimoni Mundial.

 • Articles premsa/entrevistes:

23/03/2015. Entrevista Pilar Alió. Diari Més.

25/V/2015. “Matrimoni i patrimoni. Diari Més. (Xavier Alluè). Article

29/VI/2015. “La transferència del coneixement”. Diari Més. (Xavier Alluè). Article.

XI/2015: “15 anys de Tàrraco Patrimoni Mundial”. Diari de Tarragona.

Viu a Fons Tarragona núm. 19 Nov/Des 2015. Àmplia entrevista amb membres de la Junta de l’entitat entorn els XV any de Tàrraco Patrimoni Mundial.

Fet a Tarragona: També ampli dossier i entrevista a membres de la Junta entorn l’efemèride suara esmentada. També en aquest sentit destacar la presència del Sr. Barriach en la presentació a l’Espai Turisme d’aquesta nova edició, sota el títol “Del paper a les pedres”.

3.-       Publicacions:

3.1.-  Butlletí Arqueològic

 • Al juny de 2015 es va procedir a l’enviament del Butlletí Arqueològic corresponent als volums 3132 i 33.

 • Al finalitzar l’any es va acabar l’edició del nou Butlletí Arqueològic corresponent als volums 3435 (anys 2012-13), i que es presentarà el dimarts 17 de maig a les 19ºº h al Saló d’Actes de l’Ajuntament de Tarragona.

 3.2.- Actes homenatge Jordi Rovira Soriano

3.2.1.- Edició juntament amb Bibliòfils de Tarragona de l’opuscle dedicat a Jordi Rovira Soriano “Fill predilecte de la Ciutat”, dins els actes en homenatge a la seva memòria arran de la sobtada i prematura mort.

3.2.2.- Edició també amb Bibliòfils del llibre Visions tarragonines, amb un recull d’articles de premsa de Jordi Rovira, a càrrec de Jaume Gómez.

 1. Pàgina web i xarxes socials

4.1 Web

Renovada fa dos anys la pàgina web de la societat www.arqueologica.org aquesta ha tingut una activitat força notable. Durant el 2015 ha continuat convenientment mantinguda i actualitzada especialment pel Sr. Xavier Allué amb notícies d’actualitat d’àmbits diversos vinculats amb l’arqueologia, la prehistòria i el món antic en general. També ha estat una plataforma per fer difusió de les activitats pròpies de l’entitat i una via molt útil per informar als socis. En aquest sentit de millora s’ha incorporat el Catàleg actualitzat de les publicacions de la RSAT, excepció feta del Butlletí Arqueològic i les seves separates. La pàgina web ha publicat 103 entrades al darrer any, una nova entrada almenys cada setmana, amb 2.342 visites als darrers tres mesos. La pàgina més visitada és la principal (680 visites). Ara rebem 40-50 visites diàries amb algùn pic de fins a  90.

4.2 Xarxes socials

El 20 de febrer de 2015 l’Arqueològica obrí el seu compte a Twitter, iniciant així la seva presència a les xarxes socials.

 5.- Biblioteca i Arxiu:

Amb caràcter general, ha prosseguit la tasca de buidat sistemàtic del fons bibliogràfic de revistes, publicacions periòdiques i llibres de la nostra biblioteca fruit de l’intercanvi, arribant-se a totalitzar en l’inventari uns 43.000 volums. El nombre de publicacions entrades a la biblioteca durant el 2015 és de 565.

 • Al llarg d’aquest any 2015 la biblioteca de la RSAT s’ha vist nodrida de donacions bibliogràfiques de diverses universitats i institucions.

 • La biblioteca ha atès les corresponents consultes d’estudiants i investigadors.

 • S’ha procedit a la presèntació en vitrines d’una selecció del material arqueològic antic de l’entitat, pendent d’una restauració i classificació.

6.-       Defensa del Patrimoni:

La Societat ha adreçat escrits a les autoritats competents, en interès de la conservació i valorització del patrimoni de les nostres comarques, amb el Departament de Cultura de la Generalitat en general i amb l’Ajuntament de Tarragona i el Capítol Catedralici de Tarragona.

7.-       Projecció exterior, distincions i participació:

 • S’ha proposat un conveni amb l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural amb l’objectiu que els socis de la RSAT puguin accedir gratuïtament als recintes museístics que aquesta gestiona a Tarragona i entorn. Aquest conveni encara està pendent de resposta.

 • S’ha realitzat un conveni amb l’Ajuntament per la tramessa dels Butlletins de l’intercanvi.

 • S’ha concedit una subvenció de la Generalitat per la digitalització complerta del Butlletí Arqueològic.

 • El Sr. Francesc Barriach ha assistit a les reunions del Tàrraco Biennal com a representant de la Rsat.

 • L’Arqueològica manté presència a través de nostre President d’Honor Rafael Gabriel Costa, dins el Consell assessor en matèria de patrimoni històrico-artístic de Tarragona, creat per l’Ajuntament de Tarragona l’any anterior.

 • La RSAT participa com a co-patró en la constitució de la Fundació Castell del Catllar. Manté un representant permanent en la citada fundació en la persona de Jordi López Vilar, membre de la junta de la RSAT i director delButlletí Arqueològic. Aquesta presència, seguint una trajectòria de col·laboracions amb precedents com els antics Grups de Recerca, considerem especialment important de cara a la preservació i tutela d’un important conjunt monumental com són les restes arqueològiques i monumentals del Catllar.

 • Participació en el col·loqui-debat sobre Patrimoni monumental de Tàrraco organitzat per la nostra societat i el Col·legi de Periodistes de Catalunya, (Demarcació de Tarragona,) realitzat el 7 de maig de 2015 previ a la campanya electoral amb les candidatures a les eleccions municipals. Presidiren l’acte la nostra presidenta Pilar Alió, conjuntament amb la presidenta del Col·legi de Periodistes, Sara Sans.

 • Participació en el “El relat de Tàrraco”: Una activitat liderada per Xavier Llovera Massana, Coordinador pel Patrimoni Mundial de Tàrraco de l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural i l’Ajuntament de Tarragona. En aquest sentit la Rsat forma part del jurat del concurs convocat pel projecte museogràfic MNAT-Pretori

 • Participació del Sr. Rafael Gabriel en representació de la RSAT, en la Comissió de  Seguiment del Pla Director de les Muralles  de TGN.

Posteriorment a la lectura de la Memòria de secretaria del 2015 i en absència de cap proposta o proposició presentades per escrit, es procedeix a obrir un temps de precs i preguntes o torn obert de paraula.

– En aquest sentit el Sr. Rafel Gabriel demana si es pot aprofundir una mica sobre la qüestió de la digitalització del Butlletí, i la Sra. Presidenta informa al respecte. També la Sra. Pilar Alió informa de la realització d’un imminent cicle de visites guiades i cicle de conferències de temàtica diversa, amb l’objectiu de fidelitzar i oferir potencials atractius als socis així com la captació de nous. Dins les activitats de primavera de la RSAT s’informa de la presentació el dimarts 17 de maig a les 19ººh al Saló d’Actes de l’Ajuntament de Tarragona, del nou Butlletí Arqueològic corresponent als volums 34-35. També la Sra. Presidenta informa de la preparació d’una sèrie d’actes en homenatge al President d’Honor de la Rsat, que va ser President de l’Arqueològica durant molts anys liderant aquesta institució, i una peça clau per tirar endavant l’entitat després del desafortunat decés de l’anterior President Jordi Rovira Soriano.

RESUM JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Segons l’únic punt del dia per la Junta General Extraordinària convocada, s’exposa la conveniència d’actualitzar els Estatuts d’acord a la normativa vigent. El nostre Vice-president Sr. Joan Maria Vianney Arbeloa Rigau informa dels canvis realitzats en els mateixos. A continuació s’aprova les modificacions estatutàries presentades.

Posteriorment s’obre un segon torn obert de paraula.

– El Sr. Allué informa detalladament dels treballs d’enriquiment de la web de l’entitat, així com del volum d’entrades i consultes a la mateixa. També informa de la importància dels treballs de digitalització del nostre Butlletí Arqueològic, ja que també es poden fer consultes per temes o paraules claus. Aquesta possibilitat encara no és factible a través d’internet ja que està en estudi la forma de fer-ho, però sí disponible als socis que ho desitgin a la seu social de l’entitat.

– Un soci de l’entitat pregunta sobre la forma d’accedir als recintes museístics gratuïts en els que tenim conveni; la Sra. Presidenta informa que s’està treballant en el nou carnet de soci de l’Arqueològica amb la informació i convenis oportuns per facilitar l’entrada.

– El Secretari informa respecte les activitats de primavera del present mes d’abril, en la necessitat de captar nous socis, sobretot gent jove, de cara a un futur relleu generacional a l’entitat. S’informa que s’han fet activitats puntuals amb centres de secundària ensenyant o cedint la seu social de l’entitat dins altres activitats acadèmiques o culturals programades.

– Un soci pregunta si s’ha fet una campanya àmplia en aquest sentit. La resposta és negativa, les activitats amb centres de secundària i fins i tot amb la URV s’han fet a través de contactes personals dels membres de la Junta.

– La Sra. Presidenta informa també de la importància d’oferir cursos monogràfics, tallers per a nens, etc. en aquest sentit, així com seguint ampliant l’oferta d’activitats per als socis.

No havent cap intervenció més es dóna per tancada la sessió a les 20:50 h del vespre.