ESTATUTS

 

ACTUALITZACIÓ DELS ESTATUTS DE LA REIAL SOCIETAT ARQUEOLÒGICA TARRACONENSE

JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ

En el decurs de la seva història, de més d’un segle i mig d’existència, la Reial Societat Arqueològica Tarraconense s’ha hagut d’anar adaptant als canvis que s’anaven produint en el seu entorn i en el sí mateix de l’Entitat.

Així, des dels moments de la seva fundació, l’any 1844, fins l’actualitat els objectius de salvament i estudi del patrimoni de Tarragona, principalment d’època romana (que en els primers anys van ser prioritaris i literals, amb la intervenció directa dels membres de la Societat Arqueològica) s’han anat adaptant a la progressiva implicació de les administracions públiques, sovint esperonades per la pròpia Reial Societat Arqueològica Tarraconense, sense perdre mai l’objectiu final de salvaguarda, estudi i posada en valor del patrimoni arqueològic i històric de Tarragona, en el seu sentit més ampli.

D’aquí el paper fonamental –i fundacional– de la nostra Entitat en la constitució del Museu Arqueològic de Tarragona, al qual la nostra Societat hi aportà gran part del fons arqueològic de la seva propietat, així com les col·leccions dels seus primers membres, formades a partir d’actuacions de salvament en els moments de l’expansió urbana de Tarragona, a la segona meitat del segle XIX.

La vinculació de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense amb el Museu Arqueològic (avui Museu Nacional Arqueològic de Tarragona) fou tal que fins i tot la seu de l’Entitat va arribar a establir-se en el propi Museu, el Butlletí Arqueològic va esdevenir el Órgano del Museo Arqueológico, i s’hi va deixar en dipòsit el fons bibliogràfic de la Societat, actualment ja reintegrat a la seu social.

L’adequació als progressius canvis ha motivat que en diferents moments de la seva història, la Reial Societat Arqueològica Tarraconense hagi hagut de modificar els Estatuts per adaptar-se a noves situacions. L’any 1901, per exemple, amb motiu d’iniciar-se la publicació del Butlletí Arqueològic, es reformaren els Estatuts precisament per recollir aquest nou esdeveniment i es van editar en el primer número de la nova publicació.

Actualment ens trobem altre cop en un d’aquests moments en que cal adaptar els darrers Estatuts, de 1994, a la realitat d’una societat plenament democràtica, participativa i transparent, en la que també hi juguen un paper important les tecnologies de la informació. D’aquí la necessitat de modificar els Estatuts.

 

ESTATUTS DE LA REIAL SOCIETAT ARQUEOLÒGICA TARRACONENSE,ASSOC.

ÍNDEX

Capítol I. Disposicions generals.

Article 1. Regulació

Article 2. Finalitats

Article 3. Exclusió de l’ànim de lucre

Article 4. Domicili social i àmbit d’actuació

Article 5. Òrgans de difusió

Article 6. Denominació de la Biblioteca

Article 7. Durada de l’Entitat

Capítol II. Els socis

Article 8. Socis

Article 9. Ingrés a l’Entitat

Article 10. Classes de socis ordinaris

Article 11. Llibre de registre

Article 12. Drets

Article 13. Deures

Article 14. Baixa de l’Entitat

Article 15. Reingrés a l’Entitat

Capítol III. L’Assemblea General

Article 16. Assemblea General o Junta General

Article 17. Facultats

Article 18. Assemblea o Junta ordinària i extraordinària

Article 19. Convocatòria i desenvolupament de l’Assemblea  General o Junta General

Article 20. Ordre del dia

Article 21. Constitució de l’Assemblea General o Junta General

Article 22. Votacions i presa d’acords

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 23. Junta Directiva

Article 24. Elecció

Article 25. Cessament anticipat dels càrrecs i substitució

Article 26. Facultats

Article 27. Reunions ordinàries i extraordinàries

Article 28. Constitució i presa d’acords

Article 29. Delegació de funcions

Article 30. Llibre d’actes

Article 31. Assessors tècnics

Capítol V. Funcions dels càrrecs de la Junta Directiva

Article 32. President

Article 33. Vicepresident

Article 34. Secretari

Article 35. Tresorer

Article 36. Director del Butlletí Arqueològic

Article 37. Responsable de la Biblioteca

Article 38. Responsable de la pàgina web

Capítol VI. El Butlletí Arqueològic

Article 39. Butlletí Arqueològic

Article 40. Consell de redacció

Capítol VII. Les Comissions i els grups de treball

Article 41. Comissions

Article 42. Grups de treball

Capítol VIII. Activitats i serveis de l’Entitat

Article 43. Organització d’activitats

Article 44. Activitats de col·laboració i assessorament

Article 45. Biblioteca

Capítol IX. Distincions honorífiques

Article 46. Classes de distincions honorífiques

Article 47. President d’honor

Article 48. Soci de mèrit

Article 49. Soci honorari

Article 50. Revocació de distincions

Capítol X. Patrimoni i règim econòmic

Article 51. Patrimoni

Article 52. Règim econòmic

Article 53. Quotes dels socis

Article 54. Exercici econòmic

Article 55. Comptes bancaris

Capítol XI. Règim disciplinari

Article 56. Infraccions

Article 57. Procediment sancionador

Capítol XIII. Modificació dels Estatuts

Article 58. Proposta i procediment

Capítol XIV. Dissolució de l’Entitat

Article 59. Acord de dissolució

Article 60. Liquidació de l’Entitat

Disposició final

ESTATUTS DE LA REIAL SOCIETAT ARQUEOLÒGICA TARRACONENSE, ASSOC.

 

Capítol I. Disposicions generals.

 

Article 1. Regulació

 1. La Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Assoc. regula les seves activitats d’acord amb el que estableix La Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació; i pels presents Estatuts i per les normes internes que els desenvolupin.
 2. En allò que li és d’aplicació, també es regula per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals; la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern; i per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.

 

Article 2. Finalitats

 1. Les finalitats de l’entitat són l’estudi, el progrés, el foment i la difusió de la història i de l’arqueologia en general i, en especial, de Tarragona i les seves comarques, dedicant el màxim interès a tot allò que faci referència a la descoberta, exploració, restauració, conservació i custòdia de la seva riquesa patrimonial i monumental.
 2. Per a l’acompliment d’aquestes finalitats es podran portar a terme les activitats que es descriuen en el Capítol VIII.

 

Article 3. Exclusió de l’ànim de lucre

En les activitats de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Assoc. queda exclòs tot ànim de lucre.

 

Article 4. Domicili social i àmbit d’actuació

 1. El domicili social és al carrer Major, núm. 35, primer pis, de Tarragona. L’ Entitat podrà tenir, ja sigui en règim d’arrendament, a precari, o en propietat, els locals que consideri oportú.
 2. Les funcions de l’ Entitat s’exerceixen majoritàriament a Catalunya.

 

Article 5. Òrgans de difusió

 1. L’òrgan principal de difusió de l’Entitat és el Butlletí Arqueològic.
 2. La pàgina web de l’Entitat manté actualitzada la informació sobre les diferents activitats i situacions de l’Entitat i es fa ressò de les notícies rellevants relacionades amb les seves finalitats.

 

Article 6. Denominació de la Biblioteca

La Biblioteca de l’Entitat es denomina “Biblioteca president Jordi Rovira i Soriano”.

 

Article 7. Durada de l’entitat

La Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Assoc. està constituïda amb una durada indefinida.

 

Capítol II. Els socis

 

Article 8. Socis

 1. Poden formar part de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Assoc. totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.
 2. Persones físiques.
 3. a) Les persones físiques cal que tinguin capacitat d’obrar.
 4. b) Si són menors en edats compreses entre 14 i 18 anys i no estan emancipades necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals, i no poden ser membres de la Junta Directiva.
 5. c) Els menors de 14 anys poden adquirir la condició d’associats i exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.
 6. Persones jurídiques.
 7. a) Les persones jurídiques podran ésser membres prèvia sol·licitud acordada per l’òrgan competent.
 8. b) Les normes que regulen la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.
 9. El nombre de socis és il·limitat.

 

Article 9. Ingrés a l’Entitat

 1. L’ ingrés a la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Assoc. es farà presentant una sol·licitud per escrit, adreçada a la Junta Directiva i avalada per un soci, que es resoldrà en la primera reunió ordinària de la Junta Directiva que se celebri.
 2. La Junta Directiva donarà compte a l’Assemblea General o Junta General de l’ ingrés de nous membres que s’hagin produït entre les assemblees.
 3. La sol·licitud d’ingrés a l’entitat comporta l’acceptació dels seus Estatuts.

 

Article 10. Classes de socis ordinaris

 1. Els socis ordinaris poden ser numeraris i protectors.
 2. Són socis numeraris les persones físiques o jurídiques que, admeses formalment, abonin la quota que estigui en vigor en la data de la seva admissió.
 3. Són socis protectors els que, admesos en les mateixes condicions que els socis numeraris, abonin voluntàriament un quota equivalent, com a mínim, al doble de la quota ordinària fixada per als socis numeraris.

 

Article 11. Llibre de registre

 1. La societat portarà un llibre de registre de socis, en el qual hi constarà el nom i cognoms, el domicili, el número de compte bancari als efectes de càrrec de la quota i l’adreça electrònica, si escau. També es farà constar el número d’antiguitat en la classe corresponent i de baixa, si escau.
 2. Al contingut del llibre de registre de socis se li garanteix la protecció de dades de caràcter personal.

 

Article 12. Drets

Tot soci té dret a:

 1. a) Obtenir la corresponent acreditació com a soci
 2. b) Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General o Junta General i a les reunions de les comissions a les que pertanyi, si escau.
 3. c) Rebre informació i assistir a totes les activitats que l’Entitat organitzi.
 4. d) Ser elector i elegible per a tots els càrrecs de la Junta Directiva i d’altres elegibles de l’Entitatt.
 5. e) Exercir la representació que se’ls atorgui en cada cas.
 6. f) Exposar a l’Assemblea General o Junta General i a la Junta Directiva tot el que consideri que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 7. g) Fer ús de la Biblioteca i dels altres serveis que pugui establir l’Entitat, d’acord amb les normes internes que per a cada cas s’adoptin.
 8. h) Rebre un exemplar del Butlletí Arqueològic, en la periodicitat establerta per la pròpia publicació.
 9. i) Rebre les altres publicacions que editi l’Entitat, en les condicions que la Junta Directiva estableixi.
 10. j) Posseir un exemplar dels Estatuts.
 11. k) Consultar els llibres de l’Entitat.
 12. l) Ésser escoltat prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.

 

Article 13. Deures

Són deures dels socis:

 1. a) Comprometre’s amb les finalitats de l’Entitat i participar activament per assolir-les.
 2. b) Contribuir al seu sosteniment, amb el pagament de les quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels Estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 3. c) Complir la resta de disposicions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. d) Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern.

 

Article 14. Baixa de l’Entitat

Són causes per ser donat de baixa:

 1. a) La mort, en el cas de les persones físiques, i l’extinció, el cas de les persones jurídiques.
 2. b) La pròpia voluntat de la persona interessada, que haurà de ser comunicada per escrit a la Junta Directiva.
 3. c) No satisfer les quotes fixades, ordinàries o extraordinàries. Prèviament caldrà haver requerit formalment la regularització de la situació, oferint un període de deu dies per fer-ho. En el cas de no atendre el requeriment es produirà la baixa.
 4. d) No complir les obligacions estatutàries, perjudicant la bona marxa o el bon nom de l’Entitat. Prèviament caldrà donar audiència a la persona interessada i exposar els motius per ambdues parts. Complert el tràmit o no havent comparegut la persona interessada, la Junta Directiva resoldrà per majoria simple la baixa, si escau.

 

Article 15. Reingrés a l’Entitat

 1. Tota persona que hagi causat baixa pels motius b) i c) de l’article 14 podran sol·licitar el reingrés a l’Entitat en els termes indicats a l’article 9. En aquest cas no podran conservar el número d’antiguitat que amb anterioritat haguessin tingut en la relació de socis i n’obtindran un de nou.
 2. Si la baixa es produí per la causa c) de l’article 14, caldrà prèviament abonar les quotes pendents, amb les despeses de gestió que s’haguessin generat.

 

Capítol III. L’Assemblea General o Junta General

 

Article 16. Assemblea General o Junta General

 1. L’Assemblea General o Junta General és l’òrgan sobirà i suprem rector de la Societat. Els seus membres hi formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Els membres de l’Entitat, reunits en Assemblea General o Junta General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de la Junta General.
 3. Tots els socis queden subjectes als acords de l’Assemblea General o Junta General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’hagin abstingut de votar.

 

Article 17. Facultats

L’Assemblea General o Junta General té les facultats següents:

 1. a) Aprovar, si escau, la gestió de la Junta Directiva, el pressupost i els comptes anuals.
 2. b) Elegir i separar els membres de la Junta Directiva i controlar-ne l’activitat
 3. c) Modificar els Estatuts
 4. d) Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’Entitat o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’Entitat.
 5. e) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’Entitat.
 6. f) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública
 7. g) Aprovar el Reglament de règim intern i les seves modificacions.
 8. h) Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci, i també les altes i baixes per una raó diferent de la separació definitiva.
 9. i) Ratificar, si escau, la baixa disciplinària i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.
 10. j) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’Entitat.

 

Article 18. Assemblea o Junta ordinària i extraordinària

 1. L’Assemblea General o Junta General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels sis mesos següents al tancament de l’exercici econòmic, preferentment durant el primer trimestre de l’any.
 2. La Junta Directiva pot convocar l’Assemblea General o Junta General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti el deu per cent dels associats; en aquest cas l’Assemblea General o Junta General extraordinària ha de tenir lloc dins del termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

 

Article 19. Convocatòria i desenvolupament de l’Assemblea General o Junta General

 1. L’Assemblea General o Junta General és convocada per la Junta Directiva mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’Ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió. Ordinàriament les reunions se celebraran a la seu de l’Entitat.
 2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats o a la seva adreça electrònica si ha estat facilitada. També se n’informarà a la pàgina web de l’entitat.
 3. Les reunions de l’Assemblea General o Junta General les presideix el president de l’entitat. Si no hi és present, l’han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta Directiva. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

 

 

 1. El secretari redacta l’acta de cada reunió, que ha de signar junt amb el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
 2. Cinc dies abans de la reunió estarà a disposició dels socis, a la seu social, l’acta de la sessió anterior, els llibres de l’Entitat i els documents justificatius corresponents.

 

Article 20. Ordre del dia

 1. A les reunions ordinàries de l’Assemblea General o Junta General s’observarà el següent ordre del dia:

1r. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.

2n. Lectura i aprovació, si escau, de l’estat de comptes de l’exercici vençut i del pressupost per a l’exercici següent.

3r. Lectura i aprovació, si escau, de la Memòria de la secretaria.

4t. Presentació i discussió dels projectes i propostes presentats pels socis.

5è. Renovació dels càrrecs de la Junta Directiva, quan correspongui.

6è. Precs i preguntes o torn obert de paraules.

 1. El deu per cent dels socis poden sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió a l’ordre del dia d’un o més assumptes a tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea General o Junta General, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir.

 

Article 21. Constitució de l’Assemblea General o Junta General

L’Assemblea General o Junta General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de socis presents o representats.

 

Article 22. Votacions i presa d’acords

 1. En les reunions de l’Assemblea General o Junta General correspon un vot a cada membre de l’entitat.
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
 3. L’Assemblea General o Junta General únicament pot adoptar acords respecte dels punts inclosos a l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova Assemblea General o Junta General.
 4. Per adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts, la dissolució de l’Entitat, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns es requerirà la majoria qualificada de dos terços dels socis presents o representats.
 5. En l’elecció de càrrecs de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis presents o representats (més vots a favor que en contra).
 6. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que se n’hagi obtingut l’autorització expressa.

 

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 23. Junta Directiva

 1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’Entitat. Componen aquest òrgan el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i vuit vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents. Podrà haver-hi un vocal que exerceixi el càrrec de vicesecretari.
 2. Per ser membre de la Junta Directiva cal ser soci i major d’edat, estar al corrent del pagament de les quotes corresponents i ostentar una antiguitat mínima en l’Entitat de dotze mesos consecutius des de l’ingrés o el reingrés.
 3. L’elecció dels membres de la Junta Directiva es fa per votació de l’Assemblea General o Junta General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
 4. El nomenament i cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari sortint amb el vistiplau del president sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president i del nou secretari.
 5. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

Article 24. Elecció

 1. Els càrrecs de la Junta Directiva s’elegiran per a un període de quatre anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.
 2. La Junta es renovarà per meitats cada dos anys: el president, el secretari i quatre vocals en primera tanda, i el vicepresident, el tresorer i quatre vocals més en segona tanda.
 3. Les candidatures a càrrecs de la Junta Directiva es formularan per escrit, seran tancades, especificant el càrrec a què opta cada persona, i estaran signades pels candidats i per un mínim de tres socis avaladors de la candidatura. Les candidatures es trametran per correu certificat a la seu social.
 4. El termini de presentació de candidatures estarà comprès entre la data de la convocatòria i deu dies abans de la data de celebració de l’Assemblea General o Junta General.
 5. En l’elecció dels membres de la Junta Directiva, cada soci present a l’Assemblea General o Junta General podrà portar únicament un vot delegat d’un altre soci absent de la reunió.
 6. En el cas de presentar-se més d’una candidatura per a l’elecció de càrrecs, en l’escrutini hi podran estar presents de manera directa, a més del president i el secretari, un membre de cada candidatura. En el supòsit que el president i el secretari formin part d’una de les candidatures presentades, seran substituïts en l’escrutini pel vicepresident i el vocal més jove de la Junta Directiva que no formi part de cap candidatura.

 

Article 25. Cessament anticipat dels càrrecs i substitució

 1. El cessament dels càrrecs de la Junta Directiva abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
 2. a) Mort o declaració d’absència, les persones físiques, o extinció en el cas de les persones jurídiques.
 3. b) Incapacitat o inhabilitació.
 4. c) Renúncia notificada a la Junta Directiva.
 5. d) Separació acordada per l’Assemblea General o Junta General.
 6. e) Qualsevol altra causa que estableixin la llei o els Estatuts.
 7. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva es poden cobrir interinament per a la resta del període pendent de mandat per una persona que reuneixi les condicions per formar-ne part, a proposta de la Junta Directiva, de la qual cosa es donarà compte a la primera reunió de l’Assemblea General o Junta General que tingui lloc.

 

Article 26. Facultats

La Junta Directiva té les facultats següents:

 1. a) Representar, dirigir i administrar l’Entitat de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix complir les decisions preses per l’Assemblea General o Junta General, d’acord amb les normes, instruccions i directius que l’Assemblea General o Junta General estableix.
 2. b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 3. c) Proposar a l’Assemblea General o Junta General la defensa dels interessos de l’entitat.
 4. d) Proposar a l’Assemblea General o Junta General la defensa de l’establiment de quotes que els membres de l’Entitat han de satisfer.
 5. e) Convocar les Assemblees Generals o Juntes Generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 6. f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici i la Memòria anual a l’Assemblea General o Junta General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 7. g) Contractar els empleats que l’Entitat pugui tenir.
 8. h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 9. i) Nomenar el director del Butlletí Arqueològic, d’entre els seus membres, i designar els membres del Consell de redacció.
 10. j) Aprovar la relació de publicacions científiques que s’intercanvien amb el Butlletí Arqueològic.
 11. k) Aprovar la publicació del Butlletí Arqueològic, en la periodicitat que correspongui.
 12. l) Aprovar l’edició de qualsevol publicació i establir-ne les condicions de difusió i de distribució.
 13. m) Autoritzar la publicació, per compte propi o a càrrec de tercers, dels treballs realitzats en l’àmbit de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense,Assoc. o sota els seus auspicis.
 14. n) Establir comissions o grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’Entitat, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
 15. o) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada comissió o grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 16. p) Designar la persona responsable de la Biblioteca i de la pàgina web de l’Entitat entre els membres de la Junta Directiva, si s’escau.
 17. q) Proposar i/o aprovar les diferents activitats que es programin, designar els responsables i establir el calendari i les condicions en que es portaran a terme.
 18. r) Dur a terme les gestions necessàries davant organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir subvencions o altres ajuts.
 19. s) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit.
 20. t) Disposar les adquisicions que calgui efectuar, així com acceptar les donacions i disposar-ne la seva aplicació
 21. u) Proposar i aprovar els convenis que es puguin establir amb les Administracions Públiques i amb altres entitats per a la consecució de les finalitats de l’Entitat, donant-ne compte a l’Assemblea General o Junta General.
 22. v) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els Estatuts i donar-ne compte en la primera Assemblea General o Junta General.
 23. w) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun òrgan de govern de l’Entitat o que li hagi estat delegada expressament.

 

Article 27. Reunions ordinàries i extraordinàries

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres estableixin. De no establir-se cap periodicitat ho farà un cop al mes.
 2. En sessió extraordinària es reunirà quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·liciti una tercera part dels membres que la componen.

 

Article 28. Constitució i presa d’acords

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.
 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades poden excusar-se’n. L’assistència del president i el secretari o de les persones que els substitueixin hi és sempre necessària.
 3. Els acords de la Junta Directiva es prenen per majoria simple de vots dels assistents.

 

Article 29. Delegació de funcions

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.
 2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o més mandataris per exercir la funció que els confii amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
 3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagin de ser autoritzats o aprovats per l’Assemblea General o Junta General.

 

Article 30. Llibre d’actes

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Article 31. Assessors tècnics

La Junta Directiva podrà, en tot moment, nomenar assessors tècnics per als casos que ho consideri necessari o convenient, ja sigui d’entre els socis de l’Entitat o aliens a la mateixa.

 

Capítol V. Funcions dels càrrecs de la Junta Directiva

Article 32. President

Les funcions del president són les següents:

 1. a) Dirigir i representar legalment l’Entitat, per delegació de l’Assemblea General o Junta General i de la Junta Directiva.
 2. b) Presidir i dirigir els debats, tant de la Junta General com de la Junta Directiva.
 3. c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 4. d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General o Junta General i de la Junta Directiva.
 5. e) Visar les actes, els certificats confeccionats pel secretari i els títols de soci.
 6. f) Signar, en nom de l’Entitat, els Convenis que es puguin establir amb les Administracions Públiques i amb altres entitats.
 7. g) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o Junta General, o la Junta Directiva.

 

 

Article 33. Vicepresident

 1. El vicepresident substitueix en cas d’absència o malaltia el president i exerceix les seves funcions.
 2. El president pot delegar en el vicepresident les funcions que consideri convenients, cosa que comunicarà a la Junta Directiva. En aquest cas quan s’hagi de signar algun document es farà constar amb la signatura “per delegació de la presidència” i la data de la delegació.
 3. La delegació de funcions serà sempre temporal i podrà ser revocada en qualsevol moment pel president, que ho comunicarà a la Junta Directiva.

 

Article 34. Secretari

 1. El secretari ha de custodiar la documentació i l’arxiu administratiu de l’Entitat; aixecar, redactar i signar les actes de l’Assemblea General o Junta General i de la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i portar el llibre de registre dels socis.
 2. Correspon al secretari la preparació dels assumptes a tractar a les sessions ordinàries i extraordinàries de l’Assemblea General o Junta General i de la Junta Directiva i convocarà les reunions en nom de president.
 3. El secretari donarà trasllat dels acords que s’hagin de comunicar en nom de la Societat als seus membres o a terceres persones.
 4. La Memòria de l’activitat desenvolupada per l’Entitat que s’hagi de presentar a l’Assemblea General o Junta General serà redactada i presentada pel secretari.
 5. La Junta Directiva podrà nomenar entre els seus vocals un vicesecretari perquè doni suport el secretari i el substitueixi en cas d’absència o malaltia, amb les mateixes funcions i atribucions que el titular de la secretaria.

 

Article 35. Tresorer

 1. El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’Entitat, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.
 2. A aquest efecte, portarà un llibre de caixa, signarà els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria.
 3. El tresorer pagarà les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.
 4. Trimestralment el tresorer presentarà a la Junta Directiva l’estat de moviment de fons i el saldo resultant.
 5. El tresorer és l’encarregat de confeccionar l’estat de comptes anual i presentar-lo a l’Assemblea General o Junta General ordinària, juntament amb el pressupost per a l’exercici següent.

 

Article 36. Director del Butlletí Arqueològic

 1. La Junta Directiva nomenarà d’entre els seus membres el director del Butlletí Arqueològic, que haurà de ser una persona amb titulació superior en Arqueologia, Prehistòria o Història.
 2. El director del Butlletí Arqueològic tindrà cura dels articles i els altres continguts del Butlletí que s’hagin d’incloure en cada número, vetllant pel seu rigor i interès científic.
 3. Presentarà a la Junta Directiva la proposta de publicació de cada Butlletí Arqueològic, en la periodicitat que correspongui.
 4. El director del Butlletí Arqueològic presideix les reunions del Consell de Redacció.

 

Article 37. Responsable de la Biblioteca

 1. La Junta Directiva podrà nomenar d’entre els seus membres un Responsable de la Biblioteca que tindrà cura de la conservació i control dels llibres i els altres documents que conformen la Biblioteca de l’Entitat.
 2. Tindrà cura de l’intercanvi de publicacions, d’acord amb allò que estableixi la Junta Directiva, i en mantindrà actualitzada la seva relació.
 3. Proposarà a la Junta Directiva, si escau, la restauració de documents, l’enquadernació de publicacions o donar de baixa publicacions obsoletes, llevat que es considerin part del fons històric.
 4. El Responsable de la Biblioteca és l’encarregat gestionar les consultes externes a la Biblioteca i decidir si procedeix el préstec de publicacions, d’acord amb els criteris que pugui establir la Junta Directiva.

 

Article 38. Responsable de la pàgina web

 1. La Junta Directiva podrà nomenar d’entre els seus membres un Responsable de la pàgina web de l’Entitat..
 2. Les funcions del Responsable són mantenir actualitzada la pàgina web incorporant les informacions que li facilitin els membres de la Junta Directiva respecte de les dades de transparència que calgui publicar, de les activitats de l’Entitat o referents a notícies d’actualitat d’interès per a les finalitats de l’Entitat.

 

Capítol VI. El Butlletí Arqueològic

Article 39. Butlletí Arqueològic

 1. El Butlletí Arqueològic és el principal òrgan de difusió de l’Entitat i la seva publicació respon al caràcter i finalitats de la mateixa.
 2. L’objectiu principal és donar a conèixer el resultat d’investigacions i d’estudis inèdits, així com altres aportacions i notícies, prioritàriament referides al patrimoni arqueològic i històric de Tarragona i de les seves comarques, sense excloure la resta del món antic.
 3. El Butlletí Arqueològic tindrà una periodicitat anual, amb numeració correlativa, i es podran agrupar en volums de dues anualitats i doble numeració.

 

Article 40. Consell de redacció

 1. Composició
 2. a) El Consell de redacció estarà format per un mínim de cinc i un màxim de deu membres, inclòs el director del Butlletí Arqueològic, designats per la Junta Directiva.
 3. b) Els membres del Consell de redacció hauran de ser-ho també de l’Entitat i com a mínim dues terceres parts dels seus membres tindran una titulació superior en Arqueologia, Prehistòria o Història (grau, llicenciatura, màster o doctorat).
 4. c) Es podrà designar un redactor en cap entre els membres del Consell de redacció, si les circumstàncies de la publicació ho requereixen, com a suport del director i enllaç entre els membres del Consell.
 5. Facultats i funcionament
 6. a) El Consell de redacció, d’acord amb el director del Butlletí Arqueològic, és l’òrgan encarregat de revisar i acceptar els treballs que es lliurin a la Societat per ser publicats en el Butlletí Arqueològic.
 7. b) Els treballs que no reuneixin els nivells de qualitat científica adients o no siguin inèdits es rebutjaran i retornaran als seus autors. Excepcionalment es podran acceptar treballs ja publicats, sempre que ho hagin estat en un altre país, esdevinguin de difícil accés o resultin d’especial interès per als objectius del Butlletí Arqueològic.
 8. c) El Consell de redacció proposarà a la Junta Directiva les Normes de publicació del Butlletí Arqueològic, que hauran d’estar a l’abast dels investigadors un cop aprovades.
 9. d) El Consell de redacció es reunirà sempre que sigui necessari, convocat pel director del Butlletí Arqueològic, amb un mínim de dues sessions a l’any i sempre amb caràcter previ a la publicació d’un nou Butlletí.

 

Capítol VII. Les Comissions i els grups de treball

Article 41. Comissions

 1. La Junta Directiva podrà proposar la creació de comissions per a la consecució de finalitats concretes de l’Entitat.
 2. Els responsables del les comissions han de presentar a la Junta Directiva, mensualment o en la periodicitat que es determini, un informe on s’especifiqui de manera detallada les actuacions que s’han portat a terme.

 

Article 42. Grups de treball

 1. Amb la mateixa finalitat, els membres de l’Entitat que ho considerin adient podran plantejar a la Junta Directiva la conveniència de crear un grup de treball, indicant els membres que vulguin formar-lo i les activitats que es proposen dur a terme.
 2. Un cop acceptat el grup de treball per part de la Junta Directiva, els seus responsables hauran de presentar a la Junta Directiva, mensualment o en la periodicitat que es determini, un informe on s’especifiqui de manera detallada les actuacions que s’han portat a terme.

 

Capítol VIII. Activitats i serveis

Article 43. Organització d’activitats

 1. Per a la consecució de les seves finalitats, la Reial Societat Arqueològica Tarraconense,Assoc. podrà organitzar les activitats següents:
 2. a) Reunions de caire científic, congressos, col·loquis i seminaris.
 3. b) Cursos, conferències i exposicions.
 4. c) Concursos, amb o sense adjudicació de premis.
 5. d) Visites guiades, viatges i excursions.
 6. e) Edició de tota mena de publicacions: llibres, fulletons, audiovisuals, etc.
 7. f) Qualsevol altra activitat que tingui relació amb les seves finalitats i objectius.
 8. Aquestes activitats es podran portar a terme directament o bé en col·laboració amb altres institucions i corporacions públiques, universitats o entitats privades

 

Article 44. Activitats de col·laboració i assessorament

 1. Amb les mateixes finalitats indicades a l’article 2 d’aquests Estatuts, la Junta Directiva podrà designar un o més representants de l’Entitat, amb la capacitat tècnica o científica suficient, per:
 2. a) Formar part de juntes o jurats.
 3. b) Participar en comissions d’assessorament o deliberatives.
 4. c) Formar part de patronats.
 5. d) Assessorar entitats i institucions públiques o privades.
 6. e) Emetre informes científics o tècnics.
 7. L’Entitat podrà establir relacions de col·laboració amb institucions afins, universitats, i altres entitats culturals.

 

Article 45. Biblioteca

 1. L’Entitat disposa d’una Biblioteca enriquida al llarg dels anys de la seva existència, formada per llibres, revistes científiques, revistes culturals i altres documents, per a la consulta dels seus membres .
 2. La Biblioteca es pot posar igualment a disposició dels investigadors i persones interessades, alienes a l’Entitat, que pretenguin la seva consulta, prèvia sol·licitud.
 3. Per la consulta de la Biblioteca caldrà posar-se en contacte amb el seu responsable si no hi hagués establert un horari a aquest efecte.

 

 

Capítol IX. Distincions honorífiques

 

Article 46. Classes de distincions honorífiques

 1. D’acord amb la pràctica consolidada en els anys de la seva existència, l’Entitat té establertes les següents distincions honorífiques: president d’honor, soci de mèrit i soci honorari.
 2. Les distincions honorífiques són acordades per l’Assemblea General o Junta General, a proposta de la Junta Directiva, o per un grup de tres socis, mitjançant la Junta Directiva. En tots els supòsits la proposta serà raonada i documentada, i es conservarà a l’arxiu de l’entitat.
 3. Les distincions s’atorguen amb caràcter vitalici.

 

Article 47. President d’honor

 1. La persona que hagi exercit durant tres o més períodes, consecutius o alternats, la presidència de l’Entitat, amb una dedicació extraordinària i fructífera en benefici de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense,Assoc. podrà rebre la distinció de president d’honor.
 2. L’Entitat únicament podrà tenir un president d’honor en actiu.

 

Article 48. Soci de mèrit

 1. Podran ser nomenats socis de mèrit aquells socis que hagin sobresortit pels seus treballs i investigacions relacionats amb els objectius i finalitats de l’Entitat o per qualsevol altra tasca constant i d’especial significació.
 2. El fet d’haver format part de l’Entitat durant un període mínim de quaranta anys és causa suficient per ser nomenat soci de mèrit. En aquests supòsits la proposta podrà ser individual o col·lectiva.
 3. No està limitat el número de socis de mèrit.

 

Article 49. Soci honorari

 1. Podran ser designats socis honoraris totes aquelles persones físiques o jurídiques alienes a l’Entitat que en la seva activitat hagin prestat serveis extraordinaris a la Reial Societat Arqueològica Tarraconense,Assoc. afavorint l’acompliment dels seus objectius i finalitats.
 2. No està limitat el número de socis honoraris.

 

Article 50. Revocació de distincions

Una distinció honorífica únicament podrà ser revocada per acord de l’Assemblea General o Junta General atenent alguna causa greu de la persona distingida que hagi produït un perjudici significatiu per a l’Entitat.

 

Capítol X. Patrimoni i règim econòmic

Article 51. Patrimoni

Constitueix el patrimoni de l’Entitat:

 1. a) El seu nom i el prestigi adquirit des de la seva fundació i mantingut constantment
 2. b) La seu social
 3. c) Els drets de propietat del Butlletí Arqueològic
 4. d) Els fons de les seves publicacions
 5. e) La Biblioteca, amb el seu fons històric, llibres, publicacions científiques i altres documents
 6. f) El mobiliari i altres béns mobles del local social
 7. g) Els objectes de la seva propietat, incloses les peces arqueològiques, i els que successivament s’adquireixin per qualsevol títol
 8. h) Les quantitats dipositades en els comptes bancaris d’entitats de crèdit i d’estalvi

 

Article 52. Règim econòmic

Els recursos econòmics de l’Entitat es nodreixen de:

 1. a) Les quotes que fixa l’Assemblea General o Junta General per als seus membres
 2. b) Les subvencions oficials o particulars
 3. c) Les donacions, les herències o els llegats
 4. d) Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que es puguin obtenir

 

Article 53. Quotes dels socis

 1. Tots els membres de l’Entitat tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General o Junta General a proposta de la Junta Directiva.
 2. L’Assemblea General o Junta General podrà aprovar quotes reduïdes per als membres menors d’edat, que en tot cas quedaran exclosos de satisfer quotes extraordinàries.
 3. Les quotes ordinàries són anuals i les extraordinàries s’hauran d’abonar quan així ho disposi l’Assemblea General o Junta General.
 4. La Junta Directiva podrà eximir el pagament de la quota, total o parcialment, a aquells socis numeraris que per especials circumstàncies així ho sol·licitin i justifiquin, durant el període que s’acordi. Aquests socis conservaran tots els seus drets i obligacions.

 

Article 54. Exercici econòmic

 1. L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i quedarà tancat a 31 de desembre.
 2. Al pressupost anual aprovat s’hi podran sumar les aportacions o subvencions rebudes durant l’exercici, de la qual cosa la Junta Directiva en donarà compte a la primera Assemblea General o Junta General que se celebri.

 

Article 55. Comptes bancaris

 1. En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi hi ha de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.
 2. Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser del tresorer o bé del president.

 

Capítol XI. Règim disciplinari

Article 56. Infraccions

 1. La Junta Directiva, en qualitat d’òrgan de govern de l’Entitat, pot sancionar les infraccions comeses pels socis.
 2. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’Entitat, segons el que estableixi el Reglament intern.

 

Article 57. Procediment sancionador

 1. El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació.
 2. En el termini de deu dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la Resolució en el termini de quinze dies, amb audiència prèvia del possible infractor.
 3. La Resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un termini de 15 dies.
 4. En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera Assemblea General o Junta General que tingui lloc.

 

Capítol XIII. Modificació dels Estatuts

 

Article 58. Proposta i procediment

 1. Per la modificació dels Estatuts serà necessària la reunió d’una Assemblea General o Junta General extraordinària convocada amb aquesta única finalitat.
 2. La modificació es pot fer a proposta de la Junta Directiva o a instància d’un mínim del deu per cent dels socis de l’Entitat, escrita i adreçada al president, expressant les modificacions que es proposen. En aquest supòsit el president en donarà compte a la Junta Directiva en la següent reunió ordinària de la Junta Directiva, la qual prendrà en consideració la proposta i, si escau, convocarà l’Assemblea General o Junta General extraordinària.
 3. La proposta de modificació podrà preveure un règim transitori per a la regulació d’aspectes concrets dels Estatuts que s’hagin de veure modificats.

 

 

Capítol XIV. Dissolució de l’Entitat

Article 59. Acord de dissolució

La Reial Societat Arqueològica Tarraconense,Assoc. pot ser dissolta si així ho acorda l’Assemblea General o Junta General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

 

Article 60. Liquidació de l’Entitat

 1. Un cop acordada la dissolució, tot el patrimoni de l’Entitat passarà a ser propietat del municipi de Tarragona. L’Assemblea General o Junta General ha de prendre les mesures oportunes per tal de portar a terme aquesta transmissió de béns i drets, així com de la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. L’Assemblea General Junta General està facultada per elegir una Comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Els membres de l’Entitat estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells hagin contret voluntàriament.
 4. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a que fan referència els apartats anteriors d’aquest article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General o Junta General no confereix aquesta missió a una Comissió liquidadora designada a aquest efecte.

 

Disposició final

Es reconeixen totes les distincions honorífiques que la Reial Societat Arqueològica Tarraconense,Assoc. ha acordat fins l’actualitat.

DILIGÈNCIA

Per fer constar que aquests Estatuts s’ha aprovat en l’Assemblea General o Junta General celebrada el dia  de març de 2016.

La presidenta, Pilar Alió Borràs i El secretari  Òscar Martín Vielba