Biblioteca

Possiblement el patrimoni actual més preuat de l’entitat és la seva biblioteca . Ja des del segle XIX l’interès per aplegar llibre relatius a antiguitats va ser constant entre els socis i per mitjà de donacions i compres s’anà forjant una col.lecció bibliogràfica. Malauradament, degut a les vicissituds de la societat amb canvis constants de local, gran part del fons bibliogràfic antic es va perdre o, si més no, ens ha arribat molt fragmentàriament. Més sort han tingut les col.leccions de revistes motiu d’intercanvi amb el Butlletí Arqueològic, ja que conservaven millor la seva unitat.

El 1925 un problema greu planava sobre la biblioteca de la Societat: es tractava de partionar els llibres propietat de la mateixa inclosos dins de la biblioteca del Museu Arqueològic. Aleshores un acord de la junta determinà buscar els antecedents dels llibres de la Societat per determinar-ne la propietat. La biblioteca de la Societat començava a ser atractiva per a la investigació degut al seu important nivell d’intercanvi a través del Butlletí. La necessitat de fer accessible la biblioteca als socis motivà als dirigents de l’Arqueològica a traslladar tota la documentació als baixos del carrer Major núm 39, en un edifici propietat de l’Ajuntament. Posteriorment passaren a la Biblioteca Provinvial i a la biblioteca del Museu Arqueològic. Des de finals dels anys 80 la biblioteca s’instal.là al carrer Major núm 35, ja que l’adquisició d’un local en propietat permetia finalment la seva instal.lació en unes condicions dignes.

La biblioteca de la RSAT és una biblioteca especialitzada centrada exclusivament en arqueologia, història, prehistòria i antropologia. Poseeix en l’actualitat uns 3.000 llibres i al voltants de 20.000 volums de revistes. Entre els llibres destaquen alguns exemplars del segle XVIII però es gruix principal són llibres de segona meitat de segle XX. Les revistes compten uns 1.000 títols gairebé tots de temàtica històrica i provenen dels llocs més insospitats; la majoria d’Espanya i països veïns (França, Itàlia, Alemanya i Portugal), però també de molts altres, com ara Grècia, Israel, Hongria, Rússia, Pakistàn, Aràbia Saudita, Marroc, Sud-Àfrica, Xile o Estats Units entre d’altres. La importància d’aquests biblioteca és que moltes d’aquestes revistes no es troben en cap altra biblioteca de Tarragona i algunes fins i tot de Catalunya.

Evidentment en tractar-se d’una biblioteca altament especialitzada els usuaris són investigadors dels camps de la història i l’arqueologia. No hi ha per tant un públic ampli i genèric sinó un reduït i especialitzat procedent normalment d’universitats.
Publicacions a la biblioteca RSAT
L’anàlisi dels llibres ingressats anualment en els deu últims anys mostra, deprés d’un any 1996 amb força adquisicions, una mitjana més o menys constant de 530 llibres per any (veure gràfica). Els darrers dos anys, però, ha crescut espectacularment degut a tres factors:
L’augment d’intercanvis del Butlletí Arqueològic
Les gestions encaminades a rebre obres duplicades d’altres biblioteques
L’ingres del llegat E. Serres

LLISTAT DE REVISTES DE LA BIBLIOTECA DE LA RSAT (31/07/2014)